دانلود کتاب استفاده از توانایی ها

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
21 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
415 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

استفاده از تواناییها
وقتی ازدانشآموزان سؤال میکنیم که:ازچنددرصدتواناییهای خوداستفاده میکنید؟اگرچه پاسخهامتفاوت است، اما کمتر کسی ادعا داردکه به
طورکامل از تواناییهای خود بهره میبرد.تجـربه نشان دادهاست که ارزیابی دانـشآموزان دربـارهی استفاده ازتـواناییهایشان بین ۴۰-۸۰ درصد
است.امکان داردکه این میزان درهمهی زمانها یکسان نباشد و دچارافت و خیزشود.همچنین،این افت وخـیزممکن است هم درمـورد دانشآموزان
قـوی وهم دانشآموزان ضعیـف اتفاق بیفتـد.چرا نمیتوانیم ازهمهی تواناییهاو انرژی خود برای کاری که آنرا مهم میدانیم، استفاده کنیم؟بقیه
توان وانرژی ماکجا میرود وصرف چه چیزیهایی میشود؟
تقسیم انرژی
به طورحتم، منظور ازتقسیم انرژی در ورزشهایی مانند دو ومیدانی،شـنا و فوتبـال را میدانید.یک دوندهی استـقامت،از ابتدای مسیرباید به نحوی
انرژی خودراتقسیم کندکه نه همهی آن رادرابتدای حرکت صرف نماید و نهدرآخرکم بیاورد. این موضوع دربارهی درس خواندن و بخصوص
کنکورنیزمصداق دارد.نبایدآن چنان تندبرویدکه بعدهادچارمشکل شوید ونه آن چنان کند،که نتوانید از تواناییهایتان استفادهی مطلوب ببریدلازم
است شما هم مانندآن دوندهی استقامت، نمای ذهنی و کلی از مسیرداشتهباشیدتا برنامهی کاری خود را براساس آن تنظیم کنید ممکن است
امـروزخیلی سرحال باشید و بتوانید زیاد درس بخوانید،اما اگراوضاع به همین صورت نبود چه میکنید؟همیشه اعتدال بهترین روش است وزرنگی
شما درتهیهی برنامه،تنظیم یک برنامهی اعتدالی است.
کلید
باترسیم یک دورنمای کلی ازمسیرحرکت درذهن خود،انرژی خودرابه صورت متعادل دراین مسیرتنظیم کنید.
کنترل انرژی
یکی ازعواملی که موجب میشودنتوانیداز توانـاییهای خوداستفادهی بهینه کنیدصرف انـرژی برای اموری است که در ایام درس خواندن- به
خصوص کنکور-کم اهمیت تلقی میشود.اگرنتوانید کنترل انرژی خود را به دست بگیرید،باید ضرر و زیان بعدی را هم بپذیرید و تحمل کنید.برای
روشن شدن منـظوربه سه مثال اکتفامیکنیم.شما میتوانید مـوارد دیگری رابه آنها بیافزایید.
یکی ازعادتها و مشغولیات ذهنیکه باعث حدررفتن گستـردهی انرژی و وقت میشود،تلویزیون است.عادت به مشاهدهی سریالها و برنامههای
مختلف،تنـها از نظر زمانیکه صرفدیدن آنها میکنیدمشکل سازنیستند بلکه تاثیـرات بعدی آنها مهمتراست.بعد ازدیدن یک سریال،حتی اگر
تلـویزیون راخاموش کنید،عملاسوژهی سریال درذهن شماجریان دارد و تمام نشده است.این که چه اتفاقاتی درسریال روی داده واحتمالا
درقسمتهای بعدی چه میشود تامدتی ذهن را به خود مشغول میسازند.موضوعات ورزشی،به خصوص فـوتبال هم مشغلهای ذهنی است که اگر چه
جالب هم باشند باید کنـترل شوند. پیگیری اخبار ورزشی،جرّو بحـثهای قرمزو آبی،خرید روزنامههای ورزشی و مواردی مشابه،آن هم با
حساسیتهای زیادی که بعضیها دارند،موضوعاتی نیستندکه خیلی ارزش وقـت صرف کردن داشته باشند،به ویژه برای کسیکه کنکوری است.
جروبحثهای خانوادگیو هرگونه گفتگوهای تنشزادربارهی درسخواندن،کنکور و موضوعات دیگر،با افرادخانواده یادوستان به لحاظ انرژی ووقتی
که صرف میشود،بایدکنترل شوند.
حساسیتهای بی مورد دربارهی این که حتما بایدحرف خود را به کرسی بنشانید و ثابت کنیدکه حق باشماست،غیراز اتلاف وقت وانرژی، ثمری
نخواهدداشت.
کلید
هرسوژه ومشغلهی ذهنی،ارزش وقت صرف کردن ندارد.انرژی خودرابرای کارهای اصلی،کنترل وذخیره کنید.
عادتهای مهارنشده
اگرچه مثالهای بحث قبلی،جزء عادتهای مهـارنشده هم محسوب میشوند،اما به لحاظ اهمیت موضوع،به مصادیق دیگر مساله از زاویهای دیگر
اشاره میشودهرکدام ازماعـادتهای زیادی داریم که ممکن است بدیا خوب باشند.آن چه دربحث حاضراهمیت دارد،میزان توانایی ما
درمهارعادتهای نامطلوب است.ایام کنکور زمان مناسبی برای تغییر عادتها نیست. بنابراین به عنوان دانشآموز دبیرستانی،سعی کنید عادتهای
نامطلوب ومشکل ساز را تاقبل ازکنکور تغییـردهید.اگرهـم کنکوری هستید،توصیه میکنیم درمـوردعادتهای بد اماکـم اهمیـت اقدامی انجام
ندهیدو اصلاح آنها را به زمانی دیگر موکول سازید.اماعادتهایی هستندکه عدم توجه به آنهامیتواندمشکل آفرین باشد،به هرحال،چه
دانشآموزان دبیرستانی وچه کنکوریها،باید نسبت به عادتهای مهارنشدهی مهم،حساسیت نشان دهند.به عنوان مثال،زیاد تلویزیون دیدن عادتی
است که باید مهـار شود.هستندکسانی که با قصد نیم ساعت یایک ساعت پای تلویزیون مینشینند و تا به خود بیایند چند ساعت وقت تلف شده
روی دستشان میماند.مطالعه درحالتهای خوابیده ولمیده ومطالعه روی تخت خواب نیز از عادتهای نامطلوبی هستندکه درصورت مهار نشدن
مشکل ساز خواهندبود.بعضیها بساط مطالعه خودرامقابل تلویزیون پهن میکنند بعضیهاهنگام مـطالعه به صرف تنقلات و خوردنیهای دیگر
میپردازند، بعضیها زمان مطالعه راه میروند و یا با صدای بلند درس میخوانند، و بعضیها…، همهی اینها عادتهایی هستندکه اگرمهارنشوند
باعث افت تواناییها خواهندشد.اگر واقعـا انگیزهای قوی برای درس خواندن و موفقیت دارید،بایدبتـوانیداین عادتهارا به کنترل خود درآورده و
تغییردهید.
کلید
بامهاروکنترل عادتهای نامطلوب،امکان استفاده بیشترازتواناییهاوفرصتهارابه وجودآورید.
افکارمزاحم
انسانها در هر زمانی سـوژههایی برای فکرکردن دارند اما محدودیت فرصتها و اولویت مسائل،ما را وادار میسازند در هر زمان به موضوعاتی
بیندیشیم که مهمترهستند.زمانی هم که به موضوعاتی که تصور میکنیم مهمتر هستند فکر میکنید، چون ذهن ما پویا است،گاهی افکار حاشیهای
و مزاحم جایی برای خود بازکرده و ذهن ما رامشغول میسازند. این افکـار را، مزاحم مینامند.چون مسیرسوژههای اصلی ذهن را منحرف
میکنند.بحث افکارمزاحم وراههای کنار آمدن با آنها مسالهی سادهای نیست که درحال حاضرمزاحـم تلقـی میشود، در زمان و وقت مناسـب
میتوانند موضوعاتی بسیار مهم باشند.به عنوان مثال،این که دانشآموزی به آینده وخوشبختیاش بیندیشد خـوب است اما اگر قرار باشداین
موضـوع در ایام درس خواندن و یا درشرایط کنـکور،بین سوژههای اصلی ذهن جاگیرد،فکرمـزاحم تلقـی خواهدشد.شناسایی افکار و محرکهای
مزاحم وغلبه بر آنها،ازعوامل مهم تمرکزحواس وافزایش بازده مطالعه میباشد که دربارهی آن بیشترخواهیم گفت.
کلید
بایدمهارتهای مواجهه با افکارمزاحم رادرخودایجادوتقویت نمایید.
نتیجهگیری
۱ -با ترسیم یک دورنمای کلی ازمسیرحرکت درذهن خود،انرژی خودرابه صورت متعادل دراین مسیر تنظیم کنید.
۲ -هرسوژه ومشغلهی ذهنی،ارزش وقت صرف کردن ندارد.انرژی خودرابرای کارهای اصلی،کنترل وذخیره کنید.
۳ -بامهاروکنترل عادتهای نامطلوب،امکان استفاده بیشترازتواناییهاوفرصتهارابه وجودآورید.
۴ -بایدمهارتهای مواجهه با افکارمزاحم رادرخودایجادوتقویت نمایید.

دانلود کتاب استفاده از توانایی ها

 

 

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.