دانلود کتاب اصـول اساسی مطالعـه

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
22 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
478 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

اصول اساسی مطالعـه
برای یک مطالعهی موثرومفیدچه اصولی بایدرعایت شود؟
چگونه میتوان بهرهوری مطالعه را افزایش داد؟
نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شایدخیلی ساده
به نظربرسند،اما همین نکات سـاده به میزان غیـرقـابل
تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند.
این اصول،تقریبا ارتباطی با موضـوع یا عنوان درسـی
ندارند وبه عبارت بهتر،اصولی هستند که بایدهمیشه و
در هر درسی رعایت شوند.
یک نکتهی ظـریف دراستفاده از این اصول آناست که
دانشآموزان تصور میکنند بایـد زمانی راصـرف آنها
نمایند،درصـورتی که از وقت خـود میتوانند به شکـل
دیگری بهره ببرند.این تصورغیرمنطقی باعث میشـود
دانـشآموزان به همان شیوههای نادرست خود ادامـه
دهند.برخلاف تصور،رعایت این اصول،حتی اگردرابتدای
کارزمانی را از وقت دانشآموزان بگیرد،درادامه به شدت
موجب صرفهجویی در زمان خواهد شد.
کل خوانی
یک اشکال مهم دانشآموزان در مطالعه این است که آنها مطالب را جزء جزء خـوانده و بعد این اجزاء را به هم ارتبـاط
میدهند.کلخوانی یک اصل بسیار مهم درمطالعه است ومنظور ساده از آن این است که قبل ازشروع مطالعه هر کتاب یا
موضوع کلی،ابتـدا باید چهارچوب یا طرح کلی ازآن در ذهن ایجاد کنیم.کلی خوانی باعث ایجاد ارتباط بیشتر بین مطالب
و همچنین ایجاد نظم ذهنی میشود.بنـابراین درمطالعه توصیه میشود وقتی کتاب یایک موضوع کلی راشروع میکنید
ابتدا برفهـرست مطالب توجه وتمرکز نمایید.ببینید چه ارتباطی بین مطالب وجود دارد؟درموردکدام موضوعات سابقهی
ذهنی دارید و کدام مطالب جدید هستند؟بعد از آن در یک فرصت زمانی مناسب و با حوصله و تامل کتاب را از ابتدا تا انتها
ورق بزنید و مجموعه مطالب آن را مرور نمایید.مطمئن باشید همین کار ساده و وقت اندکی که برای بررسی فهرست و مرور
مطالب صرف میکنید،بازده مطالعه شما را چندین برابر افزایش خواهد داد.
کلید
با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.
توجه به عناوین و سرفصلها
هر مطلب کلی از کتاب وبخشهای مختلف آن از یک سری سرفصلها وعناوین فرعی تشکیل شده است.شاید باور نکنیدکه
همین سر فصلها وعناوین فرعـی چقدر دریادگیری و درک بهتـر مطلب میتوانند مـؤثر باشند.برای شمـا پیش آمده، سر
جلسه امتحان به سؤالی بر خوردهاید که میدانید حتما جواب آن را خواندهاید ولی هر چه به ذهن خود فشار میآورید این
جوابرا به خاطرنمیآورید.دلیل اینامرهمین است که درحین مطالعه عناوین رامانند متنکتاب خواندهاید.
توجه و تمرکز بر سرفصلها و عناوین فرعی نه تنها موجب تقـویت هشیاری میشود،بلکه باعـث میگردد شما ارتبـاط بین
مطالب را گـم نکنید و بدانید که بین قسمتهای مختـلف یک موضوع چه ارتبـاطی وجود دارد.بنابراین توصیه میکنیم که
درآغاز هرفصل،هم به موضوع اصلی وهم به عناوین فرعی با دقت بیاندیشید وسعی کنیددرذهنخودارتباط بین مطالب را با
دقت جا بیاندازید.
کلید
بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.
ارتباط مطالب
از نظر روانشناسی،یادگیری وقتی معنیدار است که بین مطالب قبلی و جدید ارتباط ایجاد شود.سعی برحفظ نمودن بهجای
درک وفهم مطالب،باعث عدم شکلگیری اینارتباطمیشود.یک دلیل اصلیضعف دانشآموزان دردروس ریاضی همین نکته
است.اصولا دراکثردروس یک ارتباط پلـهای بین مطالب وجود دارد و هرچه این ارتباط قـویتر باشد پیشرفت درسی نیز از
سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین وقتی شما مطلبی را خوب متوجه نمیشوید و با این ضعف پیش میروید،این
ضعف فقط درهمان نقطه باقی نمیماند و ارتباط بین سایر مطالب را هم متزلزل میکند.
کلید
با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.
شیوهی یادگیری
دو شیوهی یادگیری وجود دارد.متراکم و فاصلهدار،در شیوهی متراکم،فرد وقتی شروع به مطالعه میکند تا زمانی که فرصت
دارد پیش میرود واستراحتی برای خود درنظرنمیگیرد.امادر شیوهی فاصلـهدار،فرد زمـانهایی را برای مطالعه وزمانهایی
نیز برای استراحت درنظر میگیرد.مثلا اگر۴ ساعـت وقت دارد بعد از هر مطالعه۷۰- ۶۰ دقیـقهای یک فرصت استراحت ۱۰
دقیقهای به خود میدهد.
پژوهشها نشان دادهاندکه یادگیـری فاصلهدار نتایجی به مراتـب بهتراز یادگیری متراکم دارد.عـدهای با این تصور که هیچ
زمانی را از دست ندهندفرصت استراحت را هم مغتنم شمرده و به کار خود ادامه میدهند.اما مطـمئن باشید که این فرصت
نه تنـها زمان از دست رفـته نیست بلکه تا حد غیر قابل تصوری،بهرهوری مطالعه را افزایش میدهد.
کلید
ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.
نتیجهگیری
۱ -با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.
۲ -بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.
۳ -با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.
۴ -ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.

 

 

دانلود کتاب اصـول اساسی مطالعـه

همین الان به صورت pdf میتوانید کتاب رو به رایگان دریافت کنید

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.