دانلود کتاب بـرنامه کاری کلـی

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
21 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
431 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

بـرنامهی کاری کلـی
هرکار بزرگی نیاز به یک طرح و برنامه دارد.طرح و بـرنامهی کلی شما برای کنـکور چیست؟ اجرای برنامههای خیلی دقیق و جزیی به دلیل ویژگیهای
خاص فرهنگما – که فعلا جای بحث آن نیست- معمولا امکان پذیرنمیباشد.اشکال مهم برنامههای دقیق این است که وقتی اجرانمیشودیا ناقص اجرا
میشود،پیشبینیهای بعدی را هم خراب میکند.بنابراین،یک توصیه مهم این است که با درنظرگرفتن عادتهای فرهنـگی،یک برنامهی کاری
طـراحی کنید که نه خیلی جزیی و نه خیلی کلـی باشد. تذکر این نکته هم ضـرورت دارد،به طور حتم هستند دانشآموزانی هم که توانایی طراحی و
اجرای برنامههای دقیق و جزیی را دارند.
یک برنامهی کاری
این برنامهی کاری برای کسانی که دانشآموزان هستند با آنهایی که صرفا برای کنـکور میخوانند تفـاوت دارد.برای هر دو گروه پیـشنهادمیکنیم
که یک فرصت ۴۵-۴۰روزه برای روزهای آخرکنکور از نیمهی دوم اردیبهشت به بعدکنار بگذارند. تا قبل از این فرصت کنکوریهای غیردانشآموز
میتوانند یک برنامهی کاری دو مرحلهای را به اتمام برسانند.تا پایان اسفندماه سعی کنیدیک دورهی کامل مطالعه تشریحی دروس به اضافهی
تمرینهای تست را به پایان برسانید.از اول عید تا پایان دههی دوم اردیبهشت هم علاوه برمرور نکته وتست دروس،به رفع اشکال و جبران کمبـودها
هم بپردازید.کنـکوریهای دانشآموز به دلیل اشتـغال به درس و امتحانات شاید این فرصت دو مرحلهای را نداشته باشند.میتوانید تا پایان فروردین
ماه و حداکثر نیمهی دوم اردیبهشت ماه (که با آغاز امتحانات نیمسال دوم همـراه است) دورهی جامـع مطالعه تشریحی دروس به اضافهی تمرینهای
تست را تمام کنید.البته،در واقع شما هم ضرری نکردهاید وفرصتی را از دست ندادهاید چراکه عملا درگیر درسها بودهاید.
پس برنامهی کلی پیشـنهاد این است که هر طور شده تا ۴۰-۴۵ روز قبل از کنکور مرحلهی جامع مطالعه را حـداقـل یک بار کامل کنید.به یاد داشته
باشید زیاد دوره کردن دروس مهم نیست،مهم این است که خوب وکامل دوره کنید.
کلید
با طراحی یک برنامه کلی کاری به نظم ذهنی و رفتاری خود کمک کنید.
برنامهی کاری در روزهای آخر
اگر چه مطالعات و درس خواندنهای شما از آغاز تا کنون لازم بوده و این رونـد باید همچنان ادامه پیدا کند ولی روزهای آخر قبل ازکنکور نقش مهمتر
و مؤثری در کسب نتیجه دارد.مطالعات امـروزی ممکن است به دلیل تداخـل،گـذشت زمان، وحجم فعالیتها دچار فراموشیهای کم و بیش شوند.اما
در روزهای آخر،اگر مضطرب نباشید با یک ذهن جمع و جور وحواس متمرکز میتوانید فراموشیها را به حـداقل ممکن برسانید.در این باره بیشتر
صحبت خواهیم کرد اما در طـراحی کلی خود این دوره
۴۵-۴۰ روزهی قرنطینه را کنارگذاشته و به خاطر بسپارید.
کلید
قسمتی از تواناییهای خود را برای یک دورهی یک ونیم ماههی ما قبل کنکور ذخیره نمایید.
پیشبینیهای تغییرات
اگر برنامهی کاری خود را نسبتا کلی در نظر بگیرید،میتوانید تغییرات احتمالی را پیشبینی و شرایط خود را با آنها تطبیـق دهید.مهم این است که
شما آمادگیهای لازم برای تغییرات را داشته باشید.عواملی مانند امتحانات پیشبینی نشده،حوادث و رویدادهای خانوادگی،بیماری، افت انگـیزه
و….،میتوانند باعث تغییراتی در روند برنامه شوند.گاه دیده شده که دانشآموزانی به دلیل عدم پیشبینی آگاهانهی تغییرات، لطمههای روحی
خوردهاند.
کلید
امکان کنترل همه عوامل محیطی وجودندارد،بنابراین خودرا برای هرنوع تغییرات احتمالی دربرنامه آماده نموده و پیش بینی- های لازم را انجام دهید.
افتهای مقطعی
یکی از عوامل مهمی که برنامهی کاری را تحت تاثیر قـرارداده و موجب تغییر در آن میشود افتهای مقـطعی در روحیه و انگـیزه است.لازم به ذکر
است که اولا این افتها را خیلی غیرعادی تصـور نکنید.دانشآموزان ممکن است با ناشـیگری و استدلالهای نابجا مساله را بیش از آن چه لازم است
بزرگ نشان دهند.ثانیـا اگر شما برای تغییرات احـتمالی پیشبینیهای لازم را انـجام داده باشید دیگر ضرورتی ندارد دست وپای خود راگـم
کنید.ثالثا هر چه در این دورههای افـت کمتر با خود و اطرافیان کلنجار بروید و باعث گسترش موضوع نشوید،دورهی افت کوتاه تروگذرا ترخواهدبود.با
تفکری منطقی و واقعگرایانه میتوانید این مقاطع را پشت سر گذاشته و عقب افتادگیها را جبران کنید.
کلید
افت روحیه در مقاطعی از زمانها را غیرعادی تلقی نکرده و بدانید که این افت با ارادهی شما میتواند گذرا باشد.

 

 

همچنین میتوانید به دانلود pdf اقدام فرمایید

دانلود کتاب بـرنامه کاری کلـی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.