دانلود کتاب فنون تست زنی

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
21 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
436 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

فنـون تستزنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان
وبه خصوص کنـکوراست.تسلـط برتستزنی درموفـقیت
کنـکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه
مهارتهایی که منجربه افـزایش توانایی عملکردتستزنی
میشود،بخش چندبعدی خو اهدبود.
علیرغم گستردگی موضوع،سعـی میکنیم به مـواردی
بپردازیم که ضروریترهستند.
قسـمتی ازتـوصیـههای این فصـل عمومی است وبـرای
کلیهی دانشآموزان دبیرستانی وکنکوری در نظرگرفته
شدهاست.قسمتی ازتوصیهها هم خاصّ دروس به صورت
جـداگـانه و تـفکیکی اسـت،این مـطالب بیشـتربـه درد
کنکوریها میخورد.
طراحی وطراحان تستها
باوجودآن که بعضی ازافرادومـؤسسات ادعادارندکه روشهایی را ابـداع کردهاندتاکنـکوریهاحتی بدون حل مسـاله یاتوجه به صورت مساله
وبراساس قوانین احتمالات بتوانندتستهارادرست علامت بزنند،عملاچنین چیزی امکانپذیرنبوده وادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی
محسوب میشوند.طراحی سـؤالات تست ازیک سری اصول کلی ومشخص تبعیت میکندکه معمولاطراحان تستهاباآنهاآشـناهستند.البته
این بدان معنی نیست که همه اصول طراحی تست درسؤالات کنکوررعایت میشودوهمان گونه که هرساله بعدازاتمام کنکورعنوان میگردد
اشکالاتی توسط اهل فن به سؤالات واردمیآید.ازجمله اصولی که درطراحی سؤالات کنکوررعایت میشوددرنظرگرفتن سؤالات آسان،متوسط
ومشکل درهردرس است درمقـابل،یکی ازاشـکالات واردبه طراحی تستهانوع چینش سؤالات است.اصـولابایددرهـردرس سـؤالات ازآسان به
مشکل تنظیم شوند،اما ظاهـرا درسؤالات کنکورچنین نظمی وجودنداردومثـلاگاهی بعدازسـؤالات سخت دیفرانسیل بلافاصله سؤالات سخت
گسسته آغازمیشودویامانندکنکورسال۸۱که سؤالات ادبیات باچندسؤال سخت پی درپی شروع شدهبود.
کلید
درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسـخگویی به سـؤالات دنبال روشهای غیر
عادی نباشید.
آمادگی برای هرنوع احتمال
علیرغم نکتهی قبلی،تصورنکنیدکه همه چیزبایدبروفق مرادپیش رود.متاسـفانه بسیاردیده شده دانشآموزانی که با آمادگی خوب درسی در
جلسهی کنکورحاضرشدهاندبه محض مواجهه باچندسؤال سخت پی درپی،سررشتهی کارراگم کرده وحتی بقیه راهم نتوانستهاندخوب جواب
بدهند.این آمادگی ذهنی رادرخودایجـادکنیدکه ممکن است باهراحتمالی روبه روشوید.امکان دارددرشرایطی که خوب پیش میرویدبه ناگاه
به یک،دو،سه ویاچندسؤال سخت برخوردکنید،امکان داردسؤالات یک درس باتستهای مشکل شـروع شود،وهرنوع امـکان دیگری نیز وجود
دارد.درهرحال،شماآمادگی لازم رادرخودایجادکنیدتادستپاچه نشوید.
کلید
خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.
تستهای یک ستاره ودوستاره
بیشترمدرسین کنکورتوصیه میکنندوقتی باسؤالات یک درس روبه رومیشویدبدین شیوه عمل کنید:
یک به یک سؤالات رابخـوانید.به طورمتـوسط خواندن متن هرسـؤال حدود۲۰ -۱۵ ثانیه طول میکشد.اگرجواب سـؤال وگزینهی درست را
میدانیدبلافاصله درپرسشنامه(ونه پاسخنامه)علامت بزنیدوسرسؤال بعدی بروید.به سؤالاتی میرسیدکه جواب آنهارانمیدانید.دراینجادوحالت
پیش میآید.جواب رانمیدانیدولی میدانیدکه میتوانیدبه نتیجه برسید.درکنارسؤال یک ستاره بزنید.درموردبعضی ازسؤالات هم جواب رااصلا
نمیدانیدوحدس میزنیدکه ارزش وقـتگذاری ندارد.درکنار این نوع سـؤالات دوستاره بزنید.به همیـن ترتیب تاپایان سـؤالات آن درس پیش
بروید.معمولا درمرحله اول تعدادی ازتستهارابا اطمینان درست علامت زدهایدکه البته درمورددرسهای متفاوت فرق دارد.حال،مرحله دوم را
به سؤالات تک ستارهای اختصاص دهید.دراین مرحله هم تعدادی ازسؤالات راپاسخ خواهیدداد.درمرحله سوم به سؤالات دوستارهای بپردازید.
فنون تستزنی
دردروس تخصصی امکان زیادی وجودداردکه وقتی برای سـؤالات دوستارهای باقی نماند.بعداز اتمام این سه مرحله جوابهای صحیح رایک به
یک وبادقت به پاسخنامه منتقل کنید.
کلید
سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.
جرات گذشتن ازتست
درموردسؤالات دوستارهای صحبت کردیم وگفتیم که دردروس تخصصی حتی این امکان وجودداردکه فرصتی برای پاسخ به آنهاباقی نماند.
برای تعـدادزیادی ازدانشآموزان پذیرفتن این نکته که بایدازخیربعضی ازسـؤالات بگذرند،سخت است.دانشآموزان بایدعادت کنندکه ازروی
بعضی تستهابگذرندواین خودنه تنهانشانهی ضعف نیست بلکه بیانگرمهارت دانش بالای فرداست.دانشآموزان بسیارمحدودی وجوددارندکه
هم توانایی وهم فرصت آن راداشتهباشندکه بتوانندبه همهی سؤالات پاسخ دهند.
کلید
بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.
قدرت ریسک
این سـؤال هم برای دانشآموزان پیش میآیدکه اگردرموردگزینههاشـک کردند(باتوجه به نمرات منفی تستها)آیاعلامت بزنند؟در مورد هر
چهارگزینه مشکل داریدتوصیه میشودازخیرآن سـؤال بگذرید.اگربین سه گزینه شک داشتیدبازهم توصیه قبلی را به کارببندید.امازمانی که
میدانیدحداقل دوگزینه غلط است حتمایکی ازگزینههاراعلامت بزنید.
کلید
درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهـازمانی ریسک کنیدکه اطمـینان داشتهباشیدحـداقل دوگـزینه غلط
است.
خواندن کل اجزاء تست
این نکتهای است که همه درموردآن اتفـاق نظردارند،بایدتمام اجزاءوتـست رابادقـت بخوانید.صورت مساله را باحوصله وتمرکزمطالعه کنید.به
همین ترتیب به تک تک گزینـههاتوجه کنید.یادتان باشداگرعجـله کنیدشایدزمان راذخیره نماییدولی به طورحتم،احتمال اشـتباه بسیارزیاد
خواهدبود.اگربپذیریدکه بایدازبعضی تستهابگذریداین به دقت شماهم خواهدافزود.
کلید
قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.
پیش بینی قبل ازجواب
اگرحوصـلهاش راداریدوعجله نمیکنیدسعی نماییدوقتی صورت مسـاله راخواندیدقبل ازنگاه کردن به گزینـهها،جواب راحـدس بزنید.این کار
سرعت عمل شمارادرپاسخگویی به تستهاافزایش خواهدداد.حتی درصورتی که حدس شمادرست ازآب درآمدوپاسخ شمابین گزینهها وجود
داشت بازهم حتماسایرگزینههارابخوانید.
کلید
سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.
فریب نخورید
به محض خواندن صورت مساله،سراغ راحتترین وسادهترین گزینه نروید.متوجه گزینههای انحرافی باشید.به قول کنکوریها،اگرشمامفهومی
خوانده باشیداحتمال انحراف شماکاهش خواهدیافت.بااین همه بازهم ممکن است به خاطرعدم تمرکز،عجله واشتباه گرفتن سرنخها میباشد
فریب بخوریدو ناخودآگاه به محض دیدن کوچکترین سرنخی ازپاسخ، آن راعلامت بزنید.پس بسیاربسیارمهـم است که ازیک طرف تمـرکزو
دقت راتمرین کنیدوازطرف دیگرباروشهای کنترل اضطراب آشناباشید تابتوانیدحالت تعادلی خودراحفظ نمایید.
کلید
درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخهافریب بخورید.
تقسیم زمان
این درست است که بایددرجلسهی کنکورتقسیم زمان داشتهباشیدامابدان معنانیست که برای همهی تستهازمانی یکسان درنظرگرفت.این
نکته بسیارظریف وحساس است.اگربرای تستی سه دقیقه وقت صرف کردیدحتماتستی هم وجودخواهدداشت که درظرف۲۰ثانیه پاسخ آن
رابیابید.بنابراین درمـوردتقـسیم زمان وسـواس به خرج ندهیـد.شمابرای هردرس زمانی رادراختیاردارید،بازاگرپـذیرفتهباشیدکه ازسربعضی
تستهابگذریداحتمالازمان برای بقیه سـؤالات کافی خواهـدبود.دربعضی موارد(به خصوص دروس عمومی) امکان استفاده اززمانهای
دروس دیگرهم به وجودمیآید.
کلید
درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.
زمانی برای مرور
اگرفرصتی بودزمانی برای مرورتستهاکناربگذاریدولی پاسـخهاراعوض نکنید،مگراین که اطمـینان حاصل کنیدکه پاسخ اول شماغلـط بوده
است.هرچه بیشتربه سریک سؤال مرددباشیداحتمال زیادتری داردکه سرگیجه بگیرید.
کلید
اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.
سرعت عمل
سرعت عمل درتست زنی به عوامل متعددی بستگی دارد.به این که چه قدرمفهومی خوانده باشید(وحفظی کارنکرده باشید)؟چه قدرسرحال
وباحـوصله باشید؟چه تیپ شخصیتی داشته باشید؟(فردی آرام هستیدیامضطـرب)؟چقدرتست زنی راتمـرین کرده باشید؟به هرحال،سـرعت
عمـل درتسـت زنی موضـوعی مستقل ازسایررفتـارهانیست.فردی که کلاکنـداست،فردی که زودمضطـرب میشودویاکسی که تقسیـم زمان
مناسبی ندارد،احتمالادرکلیه فعالیتهایی که نیازمندسرعت عمل وتوانایی مشاهده است مشکل خواهدداشت.
کلید
برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعامل مؤثرند:تمـرین ورکـوردگیری تست زنی،شـادابی وسـرحال بودن،تمرکزو
آرامش،ومطالعهی مفهومی.
دقت درمحاسبات عددی
درهمهی رشتـههای کنـکوری دروسی وجوددارندکه درآنهاحـل مساله ومحـاسبات عددی ضرورتی اساسی است.اشتباهـات دانشآموزان در
محاسبات عددی عمدتا ناشی ازعجله وعدم تمرکزآنهاست که این هم ناشی ازتـلاش آنان برای ازدست ندادن زمان است.گفته شد،این عجله
غیرازضـرروافزایش احتمال اشتباهات،به طورحتم هیچ خیری ندارد.به محاسبات عـددی به خصوص دررشتهی ریاضی که مواردآن زیاداست،
دقت بیشتری داشته باشید.سعـی کنیدبه نحوی درمحاسبات پیش رویـدکه همـان یک بارمحـاسبه،اطمـینان شما راحاصـل نماید.عجلـه در
محاسبه،شک شماراافزایش داده ومنجربه محاسبات دوباره وسه باره واتلاف وقت خواهدشد.
کلید
محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.
مجموعهی ریاضی
درتستهای ریاضی برای کسب نتیجه بهترساختاری بااین ترتیب توصیه میشود:
مفهـوم رابه خاطربسپـارید.مواردجامـع ومانع راشـناسایی کنید.قضایای مربوط به مفهـوم موردنظررابه دقت وباتمامی اجزاءبه خاطربسپارید.
مواردمنتج ازاین قضایاراشناسایی کنید.حتیالامکان مواردخاص پیرامونی راشناسایی کنید.
دردروس ریاضی نبایدبه حفظیات اکتفاکرداگرچه لازم است تمام فرمولهارابدانید.درهرمساله،مجهول مساله رادریک طرف ومفروضات رادر
طرف مقـابل بنویسید.مشکل عمدهی دانشآموزان درریاضی این است که صـورت مساله رادرک نمیکنند.اگرمفـروضات مسـاله را
تشخیـص دهید،میتوانیدبه پاسخ هم برسید.راه حل،درون این مفـروضات وجوددارد.دردرس دیفـرانسیل مرورنکـات کلی مربوط به نمودارها
میتوانددرحل مسایل مربوط به بـردتابـع،اکسترمهای نسـبی ومطلق وتغییرات تابع مفیدواقع شود.باتوجه به تـوزیع سـؤالات کنکوردردرس
دیفرانسیل منطقی به نظرمیرسدکه بیشترتمرکزدرفصول سوم به بعدباشد.
کلید
درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.
فیزیک
حجم زیاد درس فیزیک وتنوع موضوعات آن ایجاب میکندکه ازقبل:
– تسلـط خودرا دربخـشهای مختلف آن دقیـقاتعیین کرده باشید وبدانید درچه بخش هایی بیشـترین آمـادگی ودرچه بخشهایی کمترین
آمادگی رادارید.هنـگام تستزنی درکنکور،ابتداسراغ تستهایی بروید که برای شماراحتترهستند.مثلابخشهای ترمودینامیک (رشته ریاضی
فیزیک) فیزیک پیشدانشـگاهی۲)رشتههای علوم تجـربی وریاضی فیزیک) بخـش نوربه طـورکامل،حرکت نوسـانی ساده وموج،گرماوتعـادل
گرمایی رامیتوان به طورنسبی سادهترازیخشهای دیگر درنظرگرفت.
– دقّت لازم درتشخیـص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله ازاهمیـت بسیاری برخورداراست.مثلاکمیـتهایی ازقبیل جابجایی و مسافت
،شتاب متوسط وشتاب لحظـهای،بازه زمانی ولحظه،کارمحیط روی دستگاه وکاردستگاه روی محیط،توان مفیدوتوان تلف شده …ازمفاهیمی
هستندکه اغلب به علت کم دقتی،برداشت اشتباهی ازآن ها میشودوطراحان تست نیزپاسخی معادل اشتباه صورت گرفته رادرگـزینهها قرار
میدهند.
– محاسبات عـددی یکی ازمشـکل سازترین مـوارداست.اغلب مفاهیـم فیریکی رابه خوبی تشخیص میدهیدولی درانجـام محاسبات عددی
اشتباهاتی صورت میگیردکه یکی ازشایعترین اشتباهات دانشپژوهان است.
– توجه دقیق به تبدیل واحدهاواین که درچه شرایطی نیازی به تبدیل واحدنمیباشد.
– دروس داده شده وجزوات اسـاتیدباید به گونهای مطالعه شوندکه بتوانید هـرزمان به طوردقیق،کامل وسـریع هربخشی ازآن راکه خواستید
بگوییدوبنویسید.دراین صورت مفاهیـم درسی درذهن شماملکهسازی به معنـای واقعی میشوند.آنوقت است که سرعت عمل رابادقّت عمل،
کسب کردهاید.
– پس ازفراگیری جزوات درسی به همـراه مسائل تشریحی وتستی مرتبط با هرموضـوع،تدریجاتستهای کنکورسراسری را ابتدا بدون تعیین
زمان ولی پس ازمدتی باتعیین وقت بزنید.تستهارا آگاهـانه وباتوجه به مفاهیم یادگیری شده بزنیدوبـدانید سرعت عمل بایدتاجایی باشدکه
دقت عمل رامخدوش نسازد.
– زدن تستهای مرتبط به تعدادزیادوبه طورآگاهانه بالاخره منجربه سرعت عمل نیزمیشود.
– درماههای اردیبهشت وخرداد،تستهای آزمون های کنکور پنج سال کذشته ابه طورجامع بزنیدو درصد خودرا دردرس فیزیک تعیین
کرده،طوری عمل نماییدکه به هیچ وجه اشتباه هرآزمون رادرآزمون بعدی تکرارنکنید.
کلید
دردرس فیـزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفـی تستهایی درسطوح ساده،متـوسط وسخت زده و
مراقب مفاهیـم نزدیک به هم باشید.
شیمی
توزیع تستهای شیـمی به طورمساوی بین کتابهای شیمی۲،شیمی۳،شیمی پیشدانشـگاهی۱وشیمی وپیشدانشگاهی۲صورت میگیرد.
تنهاحدود۱۰درصدازکل تستها مربوط به مسایل می باشدوبقیـه مطالب توصیفی هستند،لذا درصورت ضیق وقت به هنگام تست زنی وقت
مطالعه مسایل رابه زمانی موکول کنیدکه همه مطالب توصیفی را مطالعه کردهباشید.درفرصت ومـوقعیت روزهای پایانی کنکوربهترین روش
تست زدن،حل تستهای دورهای کنکورهای ساده ۸۱-۷۶ میباشدو استفاده ازتستهای طبقه بندی توصیه نمیشود.بادرنظرگرفتن این که
شیمی آخرین درس درمجمـوعهی تستهای اختصاصی دفترچهی سـوالات است،دانـشآموزان به دلیل اختـصاص وقت به تستهای دروس
قبلی،درمـوردشیمی دچارکمبودوقت میشوند.زمانی که تستها دروس تخصصی دیگرراعلامـت میزنید،به زمان باقی مانـده برای شیمی هم
توجه داشتهباشید.
کلید
درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.
زیست شناسی
به دلیل تنوع زیادمنابع وکتب تستهای زیست شناسی،مراجعه به تستهای کنکـورهای سالهای قبل به عنوان بهترین منبع،بیشترتوصیه
میشود.پیشنهادمیشود درروزهای پایانی برای ایجـادآمادگی بیشترازمبحـث درس زیست،حـدود۴۰ تست تمرین ومرورگردد.شواهـد نشان
میدهدکه فقط ۷درصدازدانشآموزان تستهای زیست شناسی رابالای ۵۰درصدمیزنندازدوجنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد.
اول آنکه دانـشآمـوزان سوادکافی نداشـتهباشند.اما این دلیـل چندان قابل استنـادنیـست.نکتهی دوم وعامـل اصلی ضعـف دانشآموزان در
پاسخگویی به تستهای زیست شناسی،عدم درک سؤالات وعجـله درپاسخ دادن است.هرسـؤال نکات کلیدی داردکه باخوب فهمیدن سـؤال
قابل دستیابی است.برای هرسؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجودداردوازاین زمان میتوان ۱۵ثانیه رابه خوب خواندن سؤال،۱۵ثانیه رابه
خواندن گزینههاو۱۵ثانیه رابه پاسخ دادن وپرکردن پاسخنامه اختصاص داد.البته بیان این نکته صرفابرای ایجادیک الگووتصویرذهنی است نه
اینکه واقعابرای هرتست زمان بگیرید!
کلید
درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.
زیان انگلیسی
تستهای درس زبان آخرین سری ازسؤالات دردفترچهی عمومی میباشند۵۰یا۶۰درصدازدانشآموزانی که نتوانستهاندتستهای زبان رابزنند
استدلالشان اینست که زمان کم آوردهاند.چرا؟دلیل این امراختصاص زمان بیشتربه تستهای دروس ماقبل است.توقف زیاددرتستهای قبلی
که معمـولا هم غلط ازآب درمیآیندموجب ضررجدی درتستهای زبان میشـود،درحالی که،اگردقت مناسـب برای آن صرف گرددو احتمالا
تستهای صحیح بیشتری راعلامت خواهیـدزد.بنابراین بسیارمهم است که مجمـوعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینیدیعنی تستهای
یک ستاره ودوستاره ازابتداسؤالات عمومی شروع کنیدوتاانتهای سؤالات که تستهای زبان هستندپیش برویدوبعد برای تستهای یک ستاره
ودوستاره وقت بگذارید.درزبان،تستهایی راکه سالهای قبل زیادتکرارشدهاندبانظردبیران مشخص کرده وتمرین کنید.
کلید
درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.
معارف
باعنایت به فرّاربودن مفاهیم بخصوص اسامی،مباحث سنـتهای الهی،فلسفه،تاریخ واحکام،لازم است درس معـارف دریک فرصت کوتاه مرور
شود.روایات مخصوصا آیات بایدبادقت خوانده شودچراکه قابلیـت طراحی تست درمـوردآنهازیاداست.بایدبدانیدهرآیه درچه زمینهای است و
اشاره به کدام مطلب دارد.یک دانشآموزمسلط میتواندتستهای معارف رادرزمان ۱۰-۸دقیقهای پاسخ داده ودرزمان صرفهجویی کند.
کلید
درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.
ادبیات
علیرغـم آن که درس ادبیـات ارتباط بازبان مادری دانشآمـوزان دارداماموردسهـلانگاری بیشتری قرارمیگیرد.ازکنـکور۸۱که سـؤالات به
نسبت سختترشدهاست توقع میروددانشآموزان این درس راجدیتربگیرندعلاوه برآن کتاب زبان فارسی که ازسال سوم آن درکنکورسؤال
میآیدبه اندازهی کفایت تدریس نمیشودواکثـردانشآموزان دراین درس مشکل دارند.باعنایت به این که ۵سـؤال ازاین کتاب طرح میشود
لازم است دانشآموزان ضعفهای خودرادرآن جبـران نمایند.تسلط برکلیه مـطالب ادبیات حتـی هم سنگ دبیر،برای کسـب نتیجه مطلوب
ضرورت دارد.دانشآموزان دربخش دریافت پیامهای اصلی مطالب نیزمشکل دارند.درقرابتهای معنایی توصیه میشودابتداخودعبارت یابیـت
رامطالعه نموده وسپس درذهن خودتان معنی کنید.بعدمعنی رادرذهن ساده نماییدتا حدی که چکیده ودرون مایه اصلی موضوع کشف شود.
سؤالات اولین دفترچه عمومی،تستهای ادبیات هستندولذاتقسیم زمان مناسب دراین درس مهم است.
کلید
تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکا نکنید.
عربی
دررابطه باترجمه به فعل وزمان فعل توجه شودودرمواردمشابه کلمات سادهای مانندضمائریامفردوجمع بودن کلمات مدنظرقرارگیرد.دردرک
مطلب،دقت درمفهـوم کلی مطالب مهم است.یادتـان باشدکه سؤالات مطـرحه خارج ازمفـاهیم درک مطلب نخواهدبود.سـؤالهای تجزیه و
ترکیب ازبخش درک مطلب،ازانتهاپاسخ دادهشوندیعنی ابتدابه ترتیب توجه شودوبعدمواردتجزیه.شناخت نقش مثل تمیز،حال وجامدومشتق
بودن کلمه دقت گردد.دررابطه باتمیزعددوحرکتگذاری جملات داده شده به اسمهای غیرمنصرف دقت بیشتری شود.
کلید
درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.
نتیجهگیری:
۱ -درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای
غیرعادی نباشید.
۲ -خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.
۳ -سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.
۴ -بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.
۵ -درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشتهباشیدحداقل دوگزینه غلط
است.
۶ -قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.
۷ -سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.
۸ -درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخهافریب بخورید.
۹ -درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشتهباشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.
۱۰ -اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.
۱۱ -برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهـارعوامل مـؤثرند:تمرین و رکوردگیـری تست زنی،شـادابی وسرحال بودن،
تمـرکزوآرامـش ومطالعهی مفهومی.
۱۲ -محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.
۱۳ -درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.
۱۴ -دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و
مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.
۱۵ -درتستهای شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه
نمایید.
۱۶ -درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.
۱۷ -درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.
۱۸ -درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.
۱۹ -تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکانکنید.
۲۰ -درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ ف

 

 

دانلود کتاب فنون تست زنی

همین الان کتاب فنون تست زنی رو به رایگان دریافت کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.