دانلود کتاب مدیریت زمان

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
22 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
434 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

مدیریت زمان دریک تعبیرساده یعنی:توانایی ادارهی زمان.
بحث مـدیریت زمان فقط به کنترل زمان وافزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش بهرهوری مطالعه
شودارتباط دارد،ازجمله:اصول وراهبردهای مطالعه،روشهای برنامهریزی،وحتی آمادگیهای روانی.
بنابراین توجه داشتهباشیدکه فقط این فصل،مخـتص به مدیریت زمان نیست وسـایرفصول این بخـش وبسیاری ازمبـاحث دیگرکتاب نیز،به نوعی بامدیریت زمان ارتباط
دارند.
درست درس خواندن
اگرزیاددرس بخوانید،امادرست نخوانید،یعنی زمان راکشـتهاید!درست درس خواندن مساوی خواهدبودباحـداکثراسـتفاده اززمان موجود،واین یعنی بهرهوری ساعات
مطالعه.دراین باره،عـوامل زیادی رامیتوان نام بردکه به هرکـدام درجای خود اشاره خواهدشد.اگرنمیتوانیدازسـاعات مطالعه خوداسـتفاده مطلوب راببرید،بایدبه دنبال
عوامل ودلایل آن بگردیدوهیـچ دلیلی نبایدموجب فرارشما ازاین واقعیت شود،چراکه عملا زمان شمابدون استفادهی مفیدتلف خواهدشد.
دانشآموزانی که نمیتوانندخـوب درس بخوانند،با ارتباط دادن مشکل خودبه عوامل بیـرونی مانندکمـبودامـکانات،ضعف تدریس دبیران،کم بودن زمان
و…،عملاازپذیرش این واقعیت که مشکل اصلی به خودآنهاوانگیزههایشان مربوط است،فرارمیکنند.
کلید
درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب.
خروج ازبن بست افزایش ساعات
گاه دانشآموزان به قـدری دربارهی افزایش ساعات مطالعه اصـراروتمـرکزدارندکه مسـاله مهمتراسـتفاده بهینه ازساعات مـطالعه به فراموش سپرده میشود.یادتان
باشدکه شمادرمـسابقهی رکـوردگیری افزایش ساعات شـرکت نکردهایدواین که کسی ساعات بیشتری راصرف مطالعه کند،لزومابه معنای پیشرفت نخواهدبود.
افزایش ساعات مطالعه بایدروندی تدریجی ومـنطقی داشتهباشدودرکنارآن بایدنحوهی استفاده مطلوب وبهینه اززمان نیزبایدموردتوجه جدی باشد.هستنددانـشآموزانی
که روزانه ۵-۴ساعت مطالعه میکنندولی به انـدازه یک ساعـت استفاده میبرنـدودرمقـابل دانشآموزانی که یک ساعت مطالعه میکنندولی ازهمهی آنهاکاملابهره
میگیرند.بنابراین هنردرس خواندن شمابه زیادخواندن نیست واگردانشآموزی به این نکته توجه نکندممکن است دچارخودفریبی شود.
کلید
اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.
فضای ذهنی
اگرکاری برای انسان مهـم باشدخودبه خودقسمت عمـدهای ازفضـای ذهنی اورا اشـغال خواهدکرد.کسی که درس مـیخواندامـابه فکردرس خواندن نیست،درواقع کاری
راجدی نگرفتهاست.معنای واقعی(اهمیت درس خواندن)این است که حداقل قسمت قابل توجهی ازفضای ذهنی به آن اختصاص یابد.
اگربرای کنکوردرس میخوانید،چه حجمی ازاشتغالات ذهنی شمارابه صورت واقعی ونه کاذب کنکورتشکیل میدهد؟به عبارت خودمانیتر،
چقدرکنـکوری فکرمیکنید؟چقدرجـوّکنکورشماراگرفـتهاست؟شایدطرح این موضـوع برای خیلیهاعجیب باشد،امابایدبـدون تعارف بگوییم، دانشآموزانی هستندکه به
رغم ادعا،عملابیشترشعارمیدهندوکنکوربه دلایل خودآگاه وناخودآگاه واقعااصلیترین مشغلهی ذهنی آنان نیست. وقتی کاری برای انسان مهم باشد،اوباتمام وجودجذب
آن میشود.
باملاکهایی میتوانیدتشخیص دهیدکه شماچقدرفضای درس خواندن یاکنکورقرارگرفتهایدوتاچه حددراین موضوع جدی هستید.
– چقدربه مسائل حاشیهای فکرمیکنید؟
– موقع درس خواندن چقدرجذب مطالعه میشوید؟
– به هنگام مطالعه،چقدردچارحواسپرتی میشوید؟
– مطالعه شماتاچه اندازهای هوشیارانه است؟
– آیاهنگام مطالعه،زودخسته میشوید؟
– چقدردربرنامههایتان جدی هستید؟
– نگاه شمابه ایام درس خواندن چگونه است؟
– نگاه شمابه ایام کنکورچگونه است؟ اجباری یااختیاری؟
متاسفانه برحسب عادت،دانشآموزان هرچه به امتـحانات یاکنکورنزدیکترمیشوند،تازه متـوجه حساسیت موضوع شده وسعی میکنندخودرا درفضای آن قراردهند.این
عادت ماست که کارها رادردقیقهی ۹۰ انجام میدهیم،لذادرموردامتحانات وکنـکورهم درشـرایط بحرانی وروزهای پایانی،حساسیت موضوع برایمان بیشترمیشود.
بنابراین،یک عامل مهم درمدیریت زمان این است که درک ما ازدرس خواندن وکنـکورچیست؟وچقدرفضای ذهنی ما درجهت درس خواندن یاکنکورقرارگرفتهاست؟
کلید
دانشآموزی که میخواهدجـدی باشد،بایدهرچه سریعترخودرادرفضای درس خواندن یاکنکورقـراردهدوازمشغلههای ذهنی حاشـیهای وغیرضروری
اجتناب کنند.
نتیجهگیری:
۱ -درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب.
۲ -اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.
مدیریت زمان
۳ -دانشآموزی که میخواهدجدی باشد،بایدهرچه سریعترخودرادرفضای درس خواندن یاکنکورقراردهدوازمشغلههای ذهنی حاشیهای وغیرضروری
اجتناب کند.

 

 

دانلود کتاب مدیریت زمان

همین الان میتونید کتاب مدیریت زمان رو به رایگان دانلود کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.