دانلود کتاب نقش باورها و تفکر منطقی

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
22 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
438 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

نقـش باورهاوتفـکرمنطقـی
آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟
بلی! به شرطی که معلـوم باشدچه قـدربه خودتان اطمـینان داریدوچـه قـدرخود را باورکـردهاید.شمامیتوانـیدبراساس ارزیابیهای خود
ازآمادگیهای دروس و با حساب دو دوتا چهارتا،احتمال قبولی و موفقیت خود را درامتحانات و یا کنـکور تشخیص دهید.به راستی چه قدرخودرا
باوردارید؟
باورها نیاز به تفکرمنطقی هم دارند،اگرازتفـکرمنطقی برخوردار باشید و واقعیتها را آن چنان که هست،ببینید و بپذیرید، راحتترخواهیدبود.
این بدان معنانیست که اصـلا اضطراب نخواهی داشت،بلکه میتوانید اضطراب خودتان را تعدیل وکنترل کنید.ادامهی تفکر منطقی، منجر به
شکلگیری باورهـایی پایدار و پویا خواهـدشد.این همه اصرار براصـلاح نگرشها،تفکرمنطقی و رسیدن به باورهایی درزندگی،بی دلیل
نیست،باورکنید!
قدرت باورها
نمیگوییم به خودتلقـین کنیدکه دربهترین رشته قبول خواهـیدشد،ولی تاکیدمیکنیم حـداقل به اندازهای که کارکردهاید، به خود باورداشتهباشید
راحت ومنطقی بپذیریدکه این قدرکارکردهاید و زحمت کشیدهاید و تا این حدلیاقت وحق شماست.نه خودراکمترببینید و نه متوقع باشید. بزرگان به
اهمـیت نقش باورها درزندگی تاکید فراوان داشتهاند.خودباوری یعنی پذیرش خود،یعنی قبول واقعیتها،یعنی کنارگذاشتن تردیدها و دودلیها،یعنی
تـسلط برخـود،و نتیجهی همهی اینها،یعنی آرامش. عجله نکنید.دست وپایتان راگم نکنید.درشک وتردیدنباشید. اضطرابتان راکنترل
کنیدومراقب روجیه خودتان باشید.
شایداین جمله معروف امام خمینی(ره)راشنیده باشیدکه:اساس همهی امورباورانسان است.
نمونههایی ازاین قبیل زیاد داریم.آنتـوان چخـوف هم میگوید:انسان همان چیزی است که باوردارد.اینهاجمـلاتی رویایی نیستند،بلکه عیـن واقعیت
هستند.شنیدهاید و دیدهایدکه درمسـابقات حساس ورزشی از جمله بازیهای فوقالعـاده مهم فوتبال،بازیکنان به دلیل ترس از نتیجهی
بازی،دچاراضطراب ودلهره شدیدمیشوند.مربیان کارآمدوباهوش سعی میکنند با روشهای ممکن،اضطراب بازیکنان راکنترل کرده وخودباوری
رادرآنهاتقویت نمایند.شماهم بایدنقش این چنین مربیانی را برای خودایفاکنید.
کلید
به تواناییهاوآمادگیهای خود،باورداشته باشید.
قدرت شکها
آدم شکاک به جایی نمیرسد.اگرشماکسی هستیدکه برای قدم به قدم فعالیتهاوبرنامههایتان دچارشک وتردیدمیشوید، بایددرمورداحتمال موفقیت
خـودتان هم شک کنید.ضعیف کارکردهاید،بپذیریدکه بایدبه انـدازه کارتـان بهـره ببرید.قـوی کارکردهاید،چرانبـایدبه چیزی که استحقاقش
رادارید،نرسید؟چرا این همه شک،این همه تردیدودودلی.شماکارتان راکردهاید، به خدا توکل کنیدوباقی چیزهاومصلحت خودرا به او واگـذارکنید
.همان گونه که باورها،قـدرت عظیمی درایجادانگیزه دارند، شکها هم،درمقابل انگیزههارا تحلیل میبرند.بدترین زمان برای شک وتردید،همین
زمانهاهستند،یعنی وقتی که میخواهید کارمهمی انجام دهید.اصلاآن قدر وقت نداریدکه بخواهیـدشک کنید.شکها فقط زمان را تلف خواهند
کرد.اگرامروز به خاطر شک، برنامه وروش خودراتغییردادید،ازکجامعلوم چندروز وچندهفته بعد دوباره شک نکنید.
شکسپیرمیگوید:تـردیدها به ماخیانت میکنند ما را ازکوشش برحـذرمیدارندوازپیـروزیهایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهند شد،محروم
میسازند.
کلید
به شکهاوتردیدهازیادمیدان ندهیدبه خصوص وقتی داریدبه پایان کارنزدیک میشوید.
قدرت شانس
کسانی که باورهای ضعیفی دارندوبه شکهای خود زیادمیـدان میدهندوخودرا باشانس واقبال دلخوش میسازند.واگذارکردن نتیجهی کاربه
شانس،نوعی رفع مسؤلیت و در واقـع بی مسؤلیتی است.اصـلا اعتقادبه شانـس،یعنی شک داشتن به موفقیت، یعنی ترس ازمبـارزه ویعنی عدم
توانایی درکنترل اوضاع.ترسونباشید،متزلزل نباشید،سر رشتهی امور را ازدست ندهید.به تواناییهای خودتان تکیه کنید.
کلید
به هیچ وجه احتمال موفقیت خودتان رادرامتحانات وکنکوربه شانس واقبال واگذارنکنید.
منفی اندیشی
نگاه منفی نسبت به حوادث ورویدادهای زندگی،اگرچه تاحدی ویـژگیهای عمومی انسانهامحـسوب میشود،ولی درتعدادی از افـراد بیشتر است.
اصولابعضیها آدمهای بدبینی هستندوشایدبه تعبیردرستتر،یادگرفـتهاندکه بدبیـن باشند.انسانهای بدبین، بیش ازحـدمنفی اندیش بوده و همیشه
به دنبال جمعآوری اطلاعات وشواهد و دلایلی برای احتمال عدم موفقیت خود هستند.شماجزءکدام دسته هستید؟
از نظرتیپ شخصیتی،خودتان را آدمی خوشبین یابد بین ارزیابی میکنید؟کنـکوریهای بدبین بیشتردنبـال عوامـل کاهنده روحیه میروند.واقعا چه
دلیلی داردکه مثل یک کارآگاه دنبال شواهدباشیدوبالاخره به خودتان ثابت کنیدکه موفق نمیشوید!
کلید
منفی اندیشی درکنکورمساوی است باکمترین احتمال نتیجهگیری وموفقیت.
پربرنامگی
یکی ازاشتباهات خطرناک کنکوریها،پـربرنامگی وشلوغ کاری است.این خطربه خصوص،دانشآموزانی راتهـدیدمینمایدکه فکرمیکنندعقب
ماندهاندویاکسانی که خیلی هیجانی واحساساتی هستند.دانشآموزانی هستندکه حتی تا آخرین فرصتهای باقیمـانده،کلاس میروند،معلم خصوصی
دارند،کتاب میخـرند،به دنبال تستهای این دبـیروآن دبیرمیگـردند،تنـها درس میخوانند،گروهی درس میخوانند،شبهاتا دیروقت
بیدارمیمانندوسعی میکنندصبحهاخیلی زودازخواب برخیزندو…، اینها بالاخره با هول و هراس به روز آخرو جلسه کنکورمیرسند.روند منطقی
برنامه یک دانشآموزکنکوری،ایجاب میکندکه ازوقت خود استفادهی بیشتروبهترببرد،نه این که آن رابا تنوع وشلوغ کاری هدردهد.پربرنامگی
درچنین روزهایی،نشانهی برنامگی و آشفتگی است.کسانی که برنامهی روزانـهی خود را پراز موضـوعات کاری مختلف میکنند، از نـظم ذهـنی خوبی
برخـوردار نیستند و به طورحتم به کمک نیازدارند.اگرچنین وضعیتی دارید،برای کاهش موضوعات کاری تلاش کنید،درست نیست که با یک دست
چندهندوانه بردارید!
کلید
تنوع وحجم زیادبرنامهها،نشانهی خوب کارکردن نیست،بلکه بیانگربی نظمی ذهنی است.
منطقی اندیشی
درمقابل منفی اندیشی،نمیگوییم مثبت اندیـش باشید،ولی بایدمنطقی باشید.اگرمنفی اندیش فقط دنبال شواهدمنفی است، نمیگوییم شما هم فقط
به دنبال عوامـل مثبت باشیدوهمه چیز را خوب ببینید.مامنطقی اندیشی را توصیه میکنیم.یعنی به همان انـدازه که به نکات منفی توجه داریدبه
نکات مثبت نیزبایدبیاندیشید.همان گونه به شواهـدونشانههای عدم موفقیت فکرمیکنیدبه شواهدونشانههای موفقیت نیزتوجه داشته
باشید.اگراحتمال میدهیدکه قبول نمیشوید،برای احتمال قبولی هم درصدی درنظربگیرید.
هیچ عاملی درکنکور،مانندداشتن افکارونگرشهای منفی به عنوان ترمزموفقیت عمل نمیکند.این نکته در روزهای آخرنقش بیشتری دارد.پس خیلی
مواظب افکار،نگرشهاوروحیهی خودباشید.
کلید
به اندازهای که به احتمال عدم موفقیت خودفکرمیکنید،به احتمال موفقیتتان نیزبیاندیشید.
نتیجهگیری
۱ -به تواناییهاوآمادگیهای خود،باورداشته باشید.
۲ -به شکهاوتردیدهازیادمیدان ندهیدبه خصوص وقتی داریدبه پایان کارنزدیک میشوید.
۳ -به هیچ وجه احتمال موفقیت خودتان رادرامتحانات وکنکوربه شانس واقبال واگذارنکنید.
۴ -منفی اندیشی درکنکورمساوی است باکمترین احتمال نتیجهگیری وموفقیت.
۵ -تنوع وحجم زیادبرنامهها،نشانهی خوب کارکردن نیست،بلکه بیانگربی نظمی ذهنی است.
۶ -به اندازهای که به احتمال عدم موفقیت خودفکرمیکنید،به احتمال موفقیتتان نیزبیاندیشید.

 

دانلود کتاب نقش باورها و تفکر منطقی

همین الان میتونید اقدام به دانلود فایل pdf کتاب به رایگان کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.