دانلود کتاب هدف یابی

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
21 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
444 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

هــدف یــابی
هدف شما ازدرس خواندن ویاشرکت درکنکورچیست؟
آیابه اهمیت این پاسخ آگاهی دارید؟
آیامیدانیدنوع هدف تاچه حددرمسیرفعالیت تاثیردارد؟
آیاهدفی که انتخاب کردهاید،منطقی است؟
جالب است بدانیدکه بعضی ازهدفها،اضطرابزاهستندوبیش ازآن که عامل تلاش باشند،به صورت مانع حرکت،عمل
میکنند.یک بعد بسیار مهم اهداف وانگیزهها،تاثیرآنهادرتمرکزحواس وافزایش عملکرداست.به شماتوصیه میکنیم،به
اهدافتان باحوصلهی بیشتریبیندیشید،بر روی
اهداف دوباره تمرکزوتوجه کنیدواگرلازم بودآنهاراموردبازنگری قراردهید.
ابهام درهدف
سعی کنیدهیچگاه دراهداف خوددچارسردگمی وابهام نشوید.میدان درس خواندن وکنکوررابه عنوان نمونهای ازعرصههای
زندگی تصورکنید.
انسان جدی درهمهی کارهایش جدی است،اما انسان ابهامگرا،افت وخیززیادی دارد.برای یکبار هم که شده،خودرادرمعرض
قراردهیدوببینید درکاری که برایتان مهم است،چقدرجدی هستید.روشنی وارزشمندی هدف،مستلزم جدی بودن
است.اگردراهداف وانگیزه هایتان دچارشک وابهام میشویدبه احتمال زیاداهدافتان بیش ازآنکه درونی باشندبه عوامل بیرونی
بستگی دارند.
به عبارت سادهتر،به جای آنکه ازخوددرس خواندن ویادگیری لذت ببرید،بیشتربه خاطرعواملی چون،جایـزه وپـاداش،جلب
رضـایت والدین و اطرافیان،گرفتن مدرک وغیره فعالیت میکنید.این عوامل بدنیستندوتاحدی هم وجودشان لازم است ولی
تاثیرآنها،هیچگاه به پای انگیزههای درونی نمیرسد.
کلید
هیچگاه به خودتان اجازه ندهیدبا اهداف مبهم حرکت کنید.اهداف روشن منطقی،چراغ راه هستند.
رضایت به حداقل
بعضیهاچون حوصلهی تلاش ندارند،هم درفعالیت وهم درنتیجه،به حداقل رضایت میدهند.اینان بیشتربه دنبال شانس
واقـبال هستندواین که بالاخره شایددری به تخته بخوردویک جوری قبول شوند.متاسـفانه این دسته،همیشه دنبال راههای
درروهستند.مثلادردوران دبیرستان، هستند دانشآموزانی که با آرزو وخیال درس میخوانند! دل بستن به این که سـؤالات
امتحان آسان باشد،بتوان سرجلسه تقلب کرد،حداقل نمرهی قبولی کسب شود،و…نمونـههایی ازافکارسهلانـگارانه
وغیرمنطقی هستند.درکنکورها هم نمونههای چنین افکاری دیده میشود.مثلا چگونه پاسخنامهی کنکور راعـلامت بزنید
تاحداقل نتیجه رابگـیرید،برای آنان سوژهی جالـبی محسوب میشود.آنهاحتی درصـدی هم برای احتمال اشتباه
درکامپیوترهای علامت خوان درنظرمیگیرند.آنها هم چنین ازدبیران وکسانی که فقـط کلیدهاوکلیـشههارا برای علامت زدن
گزینههای آموزش دهند،استقبال میکنند.درشرایط فعلی کنکوروفضای رقابتی شدید،کسانیکه به حداقلهارضایت
میدهندنبایدمنتظرکسب نتیجه باشندبه خصوص این که آنها درارزیابی وموقعـیت وتواناییهای خودهم دچاراشـتباه
میشوند.شنیدهاید دانشآموزی که فکرمیکنددر امتحان نمرهی ۱۰میگیرد،معمولانمرهای کمترازپیشبینی خودخواهدگرفت.
کلید
حضـور باری به هرجهت برای درس خواندن و به خصوص درکنکور،وکسب نتیـجه را به شانـس وعوامل دیگر واگذارکردن،
سادهاندیشی وانکار واقعیت است.
دلیل حضور
علت حضورشمادرمیدان کنکورچیست؟آیا باپای خودتان وارد این عرصه شدهایدیا دیگران شمارابه میدان هل
دادهاندومواضبتان هستندکه از میدان فرارنکنید؟! اگردراین موردشک داریدخودرابایک ملاک میتوانیدارزیابی
کنید.چقدربرای کنکورسرمایهگذاری کردهاید؟
به عبارت دیگر،هدف وانگیزهی شماچقدرباتلاشهایتان تطابق دارد؟آیابه اندازهی حرفهایتان جدی هستند؟اگراحساس
کردید حضورشما درکنـکوربیش ازآن که برای خودتان مهـم باشد،برای دیگران مهم است ویاصـرفابه این دلیل
درکنـکورحضـورداریدکه دیگران هم این کاررا میکنند،همین امروزرویهی خودراتغییردهید.هیچ عاملی اعم
ازجوّزندگی،انتظاراطرافیان،تبلیغات وسایرشرایط نبایدشمارابه این مسیرکشانده باشد.بایدخودتان آگاهانه قدم به میدان
کنکوربگذارید.
کلید
کنـکورمیتواند فرصتی باشدبرای محـک زدن خودتان در زنـدگی واین که چقدربرای اهـدافتان ارزش قائلید وبـرای آن
سرمایهگذاری عملی میکنید.

قبولی صددرصد
خیلی ازدانشآموزانی که انگیزههای بالاوآمادگیهای درسی خوبی دارند،هدف خودرادرکنکور،قبولی
صددرصدقرارمیدهند.بسیاری ازدانش- آموزان دیگرهم میخواهندبه هرنحوممکن قبول شوند،حتی اگرشده رشتهی
پایینتر،دوست دارندبلاخره درپایان کارمهرقبولی درپیشانی آنها هم بخورد.اگرناراحت نمیشویدبایدبگوییم که چنین
هدفی،هدف منطقی نیست،این،ازجمله اهدافی است که ایجاداضطراب میکند. شمادرحین فعالیت وتاقبل ازکنکورفشارروانی
زیادی رابایدتحمل کنیدکه نتیجهی آن اضطراب غیرقابل کنترل است علاوه برآن،اگرهدف را
موفقیت حتمی قراردهیدوبه آن نرسید،لطمهی زیادی میخورید.
کلید
اگرهدف تلاشهای خودراموفقیت حتمی قراردهیدبایداسترس واضطراب ناشی ازآن راهم بپذیرید.
منطقیترین هدف
چه چیزی بایدهدف قرارگیرد؟بهترین ومنطقیترین هدف چیست؟آیامیتوان هدفی انتخاب کردکه کمتراضطرابزاباشد؟
هدف راحداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهید.اگرهدف حداکثراستفاده ازتوانایـیهاوقابلیـتهاباشد،هم تلاش وهم
شکست و پیروزی،معنای دیگری پیدامیکنند.کسی که به جای فرار ازواقعیتهاو ارتباط دادن دلایل شکست وپیـروزی به
عوامـل بیرونی،برتواناییهای خودتمرکزمیکند،درواقـع انتظاراتش را ازخـودش بالامیبردوسـعی مینمایدبیشترکوشـش
کند.فرض کنیدهمین امروزامتـحانات پایان سال تحصیلی ویاکنکورتمام شدهاست وشمابعد ازآزمون منتظراعلام نتیجه
هستید.معمـولادرچنین شرایطی،انسان فرصتی پیدامیکندتا نگاهی به پشت سربیندازدوببیندچه کردهاست وچه اتفاقاتی
افتـادهاست؟فرض کنیدامروزهمـان روزاست.به جای آن که درچنین روزی این کاررا انجام دهید،همین الان نگاهی به گذشته
وحال خودبکنید.به این سؤال همیشگی پاسخ دهید:چقدرازتواناییهای خوداستفاده کردهاید؟
گذشته رانمیتوان عوض کرد،ولی شماهنوزفرصت دارید!
اگرهدف را حداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهیدشما در واقع وارد میـدانی میشویدکه حریف مقابل خودتـان
هستید.به جای ایراد گرفتن به درو دیـوار،اول سعی کنیدتکـلیفتان راباخودتان روشـن کنید.به جای آن که بعدازامتـحانات
یاکنکورتاسـف بخوریدکه چراهمهی تلاشتان رانکردهاید،هم اینک هم کمربندهاراسفتترببندیدوبه جای سپردن احتمال
موفقیت،به حوادث وشـانس منطقی وواقعبینانه حرکت
کنید.چنین هدفی به شماکمک میکند اضطراب را با تلاش کنترل نمایید.یعنی بپذیریداگربیشترفعالیت کنید،ازخودتان
راضـیترخواهیدبودو
این،یعنی کاهش اضطراب.درهرحال،یادآوری میکنیم که نوع هدف درهمهی ابعادفعالیت وتلاش شماتاثیرمیگذارد.
کلید
به جای هرهدفی،هدف راحداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهیدتاهم برای تلاش انگیزهی بیشتری داشته باشدوهم
بتوانیدبه شکست وپیروزی منطقیترنگاه کنید.
نتیجهگیری
۱ -هیچگاه به خودتان اجازه ندهیدبا اهداف مبهم حرکت کنید.اهداف روشن منطقی،چراغ راه هستند.
۲ -حضـورباری به هرجهت برای درس خواندن وبه خصوص درکنکور،وکسب نتیـجه رابه شانـس وعوامل دیگرواگـذارکردن،
سـادهاندیشی وانکار واقعیت است.
۳ -کنـکورمیتوانـد فرصتی باشدبرای محک زدن خـودتان درزندگی واین که چقدربرای اهدافتان ارزش قائلـیدوبرای آن
سرمایهگـذاری عملی میکنید.
۴ -اگرهدف تلاشهای خود را موفقیت حتمی قراردهیدبایداسترس واضطراب ناشی ازآن راهم بپذیرید.
۵ -به جای هرهدفی،هدف راحداکثراستفاده ازتواناییهای خودتان قراردهیدتاهم برای تلاش انگیزهی بیشتری داشته باشدوهم
بتوانیدبه شکست وپیروزی منطقیترنگاه کنید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب هدف یابی

همین الان کتاب بسیار عالی هدف یابی رو به رایگان دریافت کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.