عکاسی Curve جادوی

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
۴ اسفند ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
215 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید
  دانلود رایگان

عکاسی Curve جادوی

 

جادوی Curve
ابزار curve فتوشاپ یکی از قویترین ابزارھای ویرایشی به شمار میرود. اما بعلت حساس بودن این ابزار، کاربرد
نادرست آن منجر به آثار ناخواسته در تصاویر شده و بھمین علت محبوب کاربران نیست.
ابزار curve چیست؟
در حالت معمول، ابزار curve به صورت زیر دیده میشود:
در نمودار curve یک خط مستقیم از قسمت چپ پایین تا قسمت راست بالا کشیده شده است. در قسمت پایین و
نیز چپ نمودار، دو مستطیل حاوی طیف سیاه تا سفید نیز دیده میشوند که مستطیل پایینی نمایانگر روشنایی
اصل تصویر (به عنوان ورودی یا نقشه قبل از تغییر) و مستطیل سمت چپ نمایانگر خروجی این ابزار است. پس
مشخص میشود که در این نمودار، خط (یا منحنی) موجود، رابطه بین روشنایی ورودی و خروجی را نشان
میدھد. ھمچنین واضح است که نقطه لنگر سمت چپ پایین، نشانگر تاریکترین قسمت تصویر و نقطه لنگر راست
بالا نشانه روشنترین قسمت تصویر است. و منحنی، تبدیل تدریجی ایندو را نشان میدھد.
با کلیک کردن و رھا کردن روی منحنی، یک نقطه لنگر جدید ایجاد میشود. میتوان این کار را به مقدار دلخواه تکرار
کرد و نقاط لنگر جدید ساخت و بعد با ماوس آنھارا حرکت داد. ابزار curve سعی میکند ھمیشه بین نقاط انتخاب
شده، یک منحنی حتی الامکان یکنواخت ایجاد نماید. برای حذف یک نقطه لنگر باید دکمه CTRLرا گرفت و روی نقطه
مورد نظر کلیک کرد.
با تغییر منحنی، میتوان مقدار روشنایی یک نقطه خاص تصویر را تغییر داد و مقدار جدیدی به آن داد.
در حقیقت با ایجاد یک نقطه لنگر جدید، در کادرھای input و output مقادیر اولیه و ثانویه روشنایی آن نقطه را
مشاھده میکنید و با تغییر آن نقطه میتوانید مقادیر نھایی روشنایی آنرا در کادر output مشاھده نمایید.
مانند ھیستوگرام، در اینجا نیز میتوان نمودار ابزار curve را به سه منطقه مجزا از لحاظ روشنایی تقسیم نمود:
کارھایی که نباید با ابزار curve انجام داد!
گفتیم که ابزار curveبسیار حساس است و نسبت به تغییرات اشتباه، بشدت واکنش نشان میدھد و تصویر را
خراب میکند. پس قبل از بررسی کاربردھای آن، ابتدا مواردی را گوشزد میکنیم که نباید با این ابزار انجام داد:
الف- فشرده کردن محدوده تونال
اگر قسمتی از منحنی را طوری تغییر دھید که افقی (یا نزدیک به افقی) گردد، مقداری از محدوده تونال تصویر را از
دست دادهاید و در نتیجه کنتراست تصویر کم خواھد شد. این موضوع در دو حالت زیر میتواند رخ دھد:

در شکل بالایی، نقاط لنگر بالا و پایین منحنی به سمت خط افقی کشیده شدهاند. با اینکار نقطه سیاه یا سفید
تصویر را تغییر دادهاید و در نتیجه بشدت محدوده دینامیکی تصویر کم خواھد شد.
در شکل پایین، کنتراست موضعی تصویر در یک ناحیه خاص کم میشود.
در ھر دو حالت یک محدوده زیاد تونال تصویر (ورودی) به یک محدوده کم در خروجی این ابزار تبدیل شدهاند.
ب) منبسط کردن محدوده تونال
برعکس مورد قبل، اگر یک قسمت از منحنی را عمودی (یا نزدیک به عمودی)نماییم، باعث خواھد شد که محدوده
تونال در آن قسمت به طور غیر طبیعی وسیع شود که درنتیجه در آن قسمت، از لحاظ تونیسیته و نیز smoothness
ضعف شدیدی در تصویر حاصل میگردد.
ج) کاھش کنتراست:
اگر نقاط لنگر اصلی بالا و پایین را روی محور y ھا حرکت دھیم، مناطق تاریک و روشن تصویر از دست میروند و با
کم شدن محدوده تونال، کنتراست تصویر کم خواھد شد.
ھمیشه بھتر است تنظیم نقاط سیاه و سفید تصویر را قبل از استفاده از ابزار curve انجام دھیم.
کاربردھای ابزار curve
الف) تنظیم روشنایی:
با تغییر منحنی به سمت نیمه بالا/ چپ، روشنایی تصویر زیاد میشود و با تغییر آن به سمت نیمه پایین/راست،
روشنایی کم خواھد شد.

یک کاربرد ابزار curve ، تغییر روشنایی نواحی میانی تصویر است. به گونهای که میتوان روشنایی نواحی
Midrange تصویر را بدون از دست دادن محدوده دینامیکی تغییر داد. برای این منظور یک نقطه لنگر جدید در وسط
منحنی ایجاد میکنیم. بعد آنرا به طور دقیق به سمت دو گوشه بالا/ راست یا پایین/ چپ (به ترتیب برای افزایش یا
کاھش روشنایی) میکشیم. حرکت این نقطه لنگر باید دقیقا به سمت دو گوشه باشد تا تغییرات روشنایی به طور
قرینه در تصویر ایجاد شود. با این روش تغییر روشنایی، نقاط سیاه و سفید تصویر ھم تغییری نکردهاند.
ھمانگونه که مشاھده میشود قسمت میانی ھیستوگرام تغییر میکند، بدون آنکه تغییری در دو سوی آن رخ دھد.
ب) بھبود کنتراست:
ابزار curve نشان نمیدھد که تصویر دارای چه کنتراستی است اما میتوان با آن، کنتراست تصویر را زیاد کرد. حالت
اولیه منحنی (خط مستقیم با زاویه ۴۵ درجه) نشاندھنده حالت فعلی تصویر است. ھر چقدر این خط مستقیم را به
حالت عمودی تغییر دھیم، کنتراست تصویر زیاد میشود، اما ھمانگونه که گفته شد، با اینکار نقاط سیاه و سفید
تصویر ھم تغییر میکنند که مورد نظر ما نیست. پس برای افزایش کنتراست، دو نقطه جدید (نزدیک به دو انتھا) روی
خط ایجاد میکنیم. وسپس آنھا طوری حرکت میدھیم که شکل منحنی به صورت شبیه S در آید. با اینکار بدون
تغییر نقاط سیاه و سفید تصویر، کنتراست نواحی میانی تصویر را زیاد کردهایم.
باید بیاد داشت که این تغییر شکل نباید شدید باشد( بعبارت بھتر فقط کمی شبیه S شود، کافی است) چرا که بھر
حال با اینکار کنتراست در دو سوی طیف ھیستوگرام کم خواھد شد که ھرچند به طور معمول چندان جلب نظر
نمیکند اما اگر تغییرات شدید باشد با افزایش کنتراست نواحی میانی، کنتراست درنواحی روشن وتیره تصویر کم
خواھد شد.
نکتهای برای حرفهایھا
سنسور دوربینھای دیجیتال بین روشنایی مناظر و روشنایی تصویر تولید شده، یک رابطه خطی شکل ایجاد میکند.
اما در عکاسی فیلمی این رابطه به صورت S شکل است. اگر میخواھید تصاویرتان بیشتر شبیه عکاسی فیلمی
باشد، انجام این تغییر کاری بسیار مفید خواھد بود. اما بدانید که اگر JPEG عکس میگیرید، اینکار قبلا توسط مبدل
درونی دوربین انجام شده است و تغییرات بیشتر ھمواره مفید نخواھد بود. اما در حالت RAW خودتان به میل خود
میتوانید میزان این تغییر را مشخص کرده و به تصویر اعمال نمایید.

(برای آشنایی با سایر روشھای بھبود کنتراست، به مقاله بھبود کنتراست تصاویر و نیز روند کاری در فرمت RAW
مراجعه نمایید).
ج) بازیابی مناطق روشن و تاریک تصویر
گاھی محدوده دینامیکی یک منظره بیشتر از حد تحمل دوربین است و در نتیجه در تصویر حاصله، مناطق خیلی
روشن یا خیلی تاریک، فاقد جزئیات خواھند بود.
برای اصلاح این مشکل میتوان از ابزار curve کمک گرفت. ھمانگونه که در قسمت تغییر روشنایی گفتیم، میتوان با
تغییر منحنی به سمت بالا/ راست روشنایی را زیاد کرد و به سمت پایین/چپ روشنایی را کم نمود. برای این منظور
بایستی دو طرف طیف روشنایی تصویر را تنظیم نماییم. یعنی نواحی روشن (قسمت بالای منحنی) را کمی به
سمت پایین/چپ تغییر دھیم و قسمتھای تاریک تصویر (قسمت پایین منحنی) را به سمت بالا/ راست بکشیم.
فقط برای آنکه روشنایی نواحی میانی تصویر تغییر نکند، بایستی مطابق شکل چند نقطه لنگر در آن قسمتھا ایجاد
نماییم. اینجاست که مزیت این ابزار بر level مشخص میگردد: در این ابزار براحتی میتوان مناطق مورد نظر را از
حیطه تاثیر آن مجزا نمود.
منابع:
http://www.guides.sk/scantips2/
http://www.escrappers.com
http://www.photozone.de/7Digital
مستندات ادوبی فتوشاپ cs

‫۰/۵‫(۰ نظر)

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • همچنین با مراجمعه به بخش تاریخچه پرداخت میتوانید فایل های خود را دانلود کنید.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 

  • توجه : شما عزیزان میتونید با ثبت نام در سایت و شارژ کیف پول خود از تخفیف بیشتر برخوردار شوید