کتاب دلایل عدم پیشرفت

نوع فایل
pdf
تاریخ انتشار
21 فوریه 2021
دسته بندی
تعداد بازدید
409 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید

فکرمیکنید پیشرفت مطلوبی ندارید؟اول بایدببینیدکه درست فکرمیکنیدیانه؟ملاک شمابرای پیشرفت چیست این ملاک تاچه حدعینـی
است؟آیا اصلاملاکی برای پیشرفت داریدیافقط براساس مقایسه خودبادیگران،تصورمیکنیدکه پیشرفتتان خوب نیست؟
درهرحال اگربرایتان ثابت شدکه خوب پیشرفت نمیکنید،بایدوضعیت را ارزیابی وتحلیل کنید.
ضعف درآمادگیهای درسی
یک دلیل عدم پیشرفت میتواندضـعف پیشنیازها باشد.یادگیریهای جدیددرپایـهی یادگیـریهای قبلی ساختهمیشوندپس اگردر درس یا
درسهایی ضعیف بودهایدواین ضعف راجبران نکردهایدتوقـع نداشته باشیدکه همه چیزخوب پیش برود،یاسطح توقعات خودراپایین بیاوریدو
یابه صـورت جدی به دنبال رفع کمـبود پیشنیـازهاباشـید.درفصـول فبـل به این نکته اشاره کردهایم که کلاس رفتن اکثردانـشآمـوزان با
هدفمندی همراه نیست.درکلاسهای تقویتی خصوصی ویاکنـکوروتست-حتی اگرآموزشهاخوب باشند-تفاوتهای فردی رعـایت نمیشوند.
تعدادزیادی دریک کلاس جمع میشوند.دراین کلاس همهنوع دانش آموزی وجودداردازضعیف تاقوی،ولی آموزش یکسان است درکلاسهای
کنکور،بیشتربرای تشـریح مطالب،تست،وتمرین وتکرارصرف میشودودانـشآموزانی که ضعـف های اساسی درپیـش نیازهادارندفرصتی برای
ترمیم این ضعف هاپیدانمیکنند.
دانش آموزان می تواننداززمان وهزینه هایی که صرف حضوردرکلاس هامیکنندبه صورت منطقیتری استفاده نمایند.اولا لزومی ندارددرهمه
کلاسهاشرکت کنید.بایدتشـخیص دهیدنیازواقـعی شماچیست،یعنی درکدام دروس وضع پیـش نیازهای تان خوب است امانیـازبه تمرین و
تکـرارداریدودرکدام دروس بایدوقتتان راصرف جبران ضعـف هاکنید.ثانـیابرای درسهاکه ضعف داریدبه صورت انفرادی یاگروه های کوچک
(حداکثر۴نفری)ازدبیرانی استفاده کنیدکه توانایی تشخیص ضعف هاوجبران آنهارادارند.به عبارت سادهتررفع اشکالی کارکنید.به جای این که
دبیرمربوطه کلیه مطالب ان درس را آموزش دهدباهم به دنبال رفع اشکال،اماباوقت ودقت بیشترباشید.
کلید
بدون جبران ضعفهای پایهای دردرسها،صحبت ازپیشرفت تحصیلی معنایی ندارد.
ضعف درآمادگیهای روانی
آمادگی های روانی(انگیزهها)علی رغم نقش فوقالعادهایی که دارندکمترموردعنایت قرارمیگیرند.درموردانگیزههامعمولادونوع اشکال وجود
دارد.
الف:بعضیها انگیزه ندارندویاانگیزه آنان کامل نیست.دراین دسته،انگیزههادچارتغییرات ودگرگونیهای زیاداست.زمانی ممکن است کاملاسر
حال باشندودرآمـادگی روانی درسطـح بالایی بسـربرندوزمانی هم هیـچ حال وحوصـلهای برای درس وکنـکورندارند.این که چراتعـدادی از
دانشآموزان انگیزه کافی ندارندوسطح انگیزه درآنان دائما بالا و پایین میرود،موضوعی است که درفرصت دیگربدان پرداخته خواهدشد.
برای آن که میزان آمادگیهای روانی خودرا ارزیابی کنیدبه سؤالات زیربا بله وخیرپاسخ دهید.
آیا ازدرس خواندن لذت میبرید؟
آیاتلاش شمابیش ازآن که برای خودتان باشدبرای جلب رضایت دیگران است؟
آیابرای شمادل کندن ازمحرکهای خوشاینددیگرمثلاتفریح،تلویزیون،فوتبال،و….کارسختی است؟
آیا اهداف روشنی برای درس خواندن وکنکوردارید؟
آیا ازسراجباردرس میخوانیدوآیاازآمادگیهای درس لازم برخوردارهستید؟
ب:بعضی ازدانشآموزان هم درمـوردانگیزههای خود دچاراغراق وخودفریبی میشوند.متاسـفانه گاه حتی مشاوران نیزمتوجه نوع مشکل این
دانشآموزنمیشوند.همان گونه که کافی نبودن انگیزه مشکل سازاست بزرگ نمایی دراین باره هم موجب پوشیده ماندن واقعیتها میشود.
این دسته ازدانـشآموزان حتـی اگرحرکـت خودرا با شوروحرارت شـروع کنند،معمـولا درادامـه دچارکندی میشـوند.مشـاوران بایـدبه این
دانش آموزان واقـعگرایی ونحوه تقسیم انرژی روانی ازابتدا تا انتهای کارراآموزش دهند.دانشآموزی که کارخودراباسروصداوصرف انرژی زیاد
شروع میکندبایدبداندکه احتمالادرماههای بعدنخواهدتوانست این روندرا ادامه دهدپس آهسته وپیوسته رفتن بهترازتندرفتن است.
توصیه مفیدبرای این دانشآموزان استفاده ازخدمات مشاورهای است.
کلید
انگیزههای واقعی خودرابشناسیدوهرچندوقت یکبارآنهارامرورنموده ودرصورت لزوم اصلاح کنید.
دلایل عدم پیشرفت
ملاکهای ارزیابی
عامل دیگربرای عدم پیشرفت مشخص نبودن مـلاکهای پیشرفت است.دانـشآموزان درموردپیشرفت یاعـدم پیشرفت احساس کلی ومبهم
دارند .مثـلااگریک روزخوب درس خوانده باشندآن رانشانه پیشرفت میدانندویا اگریکی دو روزفرصت مطالعه را ازدست بدهندفکرمیکنندکه
خیلی عقب افتادهاند.امادرواقع هیـچ یک ازاین مـواردچیزخاصی را نشـان نمیدهند.پس،پیشرفت بایدمـلاک مشخصی داشتهباشد.این ملاک
میتواندبراساس زمان تعیین شودمثـلامـقدارزمان مطالعهی مفید،دراین صورت شمابایدسعی کنیدیک برنامه تدریجی ومنطقی ساعات مفید
خودرا افزایش دهید.
یک ملاک دیگربراساس موضوعات درسی است.مثلاشمادرمحـدودهی یک ماهه تصمیم میگیریدکه ۵بحث ازفیزیک،۴بحث ازشیمی،۶بـحث
ازادبیات و….رابخوانیدودرماه بعدموضوعات ومباحث دیگررامطالعه کنید.
توصیه میشودملاکهای ارزیابی پیشرفت خودرابه صورت جزیی مثـلاروزانه ویاحتی هفتـگی تعیین نکنید،چراکه باعث دلسردی میشود.در
این خصوص بهتراست کمی کلی عمل نمایید.ارزیابی رونـدپیشرفت درفرصـتهای دوهفتـهای خوب است.همیشه به خودتان امیـدبدهیدکه
میتوانیدبهترازگذشته عمل کنید.
کلید
با تعیین ملاکهای مشخص،کنترل روندپیشرفت خودراتسهیل کنید.
نتیجهگیری:
۱ -بدون جبران ضعفهای پایهای دردرسها،صحبت ازپیشرفت تحصیلی معنایی ندارد.
۲ -انگیزههای واقعی خودرابشناسیدوهرچندوقت یکبارآنهارامرورنموده ودرصورت لزوم اصلاح کنید.
۳ -باتعیین ملاکهای مشخص،کنترل روندپیشرفت خودراتسهیل کنید.

 

کتاب دلایل عدم پیشرفت را به راحتی و به صورت رایگان همین الان دریافت کنید

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.